PRAVIDLA FUTSALU

PRAVIDLA FUTSALU

PRAVIDLO 1
HRACÍ PLOCHA

1.        Rozměry
Hřiště musí mít tvar obdélníku, to znamená, že délka hrací plochy musí být větší než její šířka. Maximální délka je 42 m, minimální 25 m. Maximální šířka 25m, minimální 15m. Při mezinárodních zápasech jsou povinné tyto rozměry hrací plochy: délka 38 - 42 m, šířka 18 - 22 m.

2.        Vyznačení hrací plochy
Hřiště musí být vyznačeno zřetelnými čarami, širokými 8 cm, podle výkresu. Delší hraniční čáry jsou nazývány postraními čarami a kratší brankovými čarami. Hřiště je rozděleno příčně na 2 stejné poloviny středovou čárou. Střed hřiště bude vyznačen přiměřenou značkou a kruhem o poloměru 3 m. Na každé brankové čáře 5 m od spojnice brankové a postranní čáry bude vyznačena nejméně 15 cm dlouhá čára vedená směrem ven ze hřiště.

3.        Pokutové (brankové) území
Z každé brankové čáře po obou stranách branky bude směrem do hřiště opsán čtvrtkruh o poloměru 6 m se středem v bližší brankové tyči. Tyto dva čtvrtkruhy budou spojeny 3m dlouhou čarou rovnoběžnou s brankovou čárou. Takto vyznačený prostor se nazývá pokutovým (brankovým) územím. V případě, že brankové čáry měří 15 - 16 m činí poloměr čtvrtkruhu pouze 4 m.

4.        Značka pokutového kopu
6 m od středu každé brankové čáry, měřeno na pomyslné čáře, která je kolmá na brankovou čáru, musí být vyznačeny vhodné značky. Tyto značky jsou značkami pro pokutový kop.

5.        Značka druhého pokutového kopu
12 m od středu každé brankové čáry, měřeno na pomyslné čáře, která je kolmá na brankovou čáru, musí být vyznačeny další vhodné značky. Tyto značky jsou značkami pro druhý pokutový kop.
Pozn.: Používání tohoto pravidla v soutěžích ČMFS určí rozpis konkrétní soutěže.

6.        Zóna pro střídání hráčů
Na pomezní čáře té strany hřiště, kde jsou umístěny lavičky náhradníků, jsou vyznačeny dvě kolmé čáry dlouhé 80 cm tak, že 40 cm sahá do hrací plochy a 40 cm vně hrací plochy a to ve vzdálenosti 3 m od středové čáry na každé straně. Takto vyznačená zóna se nazývá "Zónou pro střídání". Když hráči v průběhu střídání vstupují na hřiště nebo jej opouštějí, činí tak mezi těmito dvěma 80 cm čarami.

7.        Branky
Branky jsou umístěny ve středu každé brankové čáry a skládají se ze dvou vertikálních tyčí, vzdálených od sebe 3 m (vnitřní míra), spojených horizontálním břevnem, jehož spodní okraj je 2 m od země (podlahy). Šířka a hloubka tyčí i břevna musí být maximálně 8 cm. Sítě musí být pečlivě úchyty připevněny k tyčím i břevnům za brankami a musí být vypnuty tak, aby neohrožovaly bezpečnost hráčů. Pokud není branka napevno zabudována a v průběhu hry dojde k jejímu posunutí, rozhodčí přeruší hru ihned, jakmile to zjistí. Po vrácení branky na místo naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde se míč nacházel v okamžiku přerušení hry.
Výklad: Tyče a břevno branek nesmí být širší než 8 cm.
Doporučení: Je povoleno užití brankových sítí z konopí, juty nebo nylonu. Nylonové sítě však nesmí být tenčí než ty, které jsou vyrobeny z konopí nebo juty.

8.        Povrch hrací plochy
Povrch musí být hladký, rovný a nedrsný (neabrasivní). Doporučuje se použití dřevěného nebo umělého materiálu. Beton a asfalt jsou zakázány!
Mezinárodní výklad: Použití přírodního či umělého trávníku, případně půdy je povoleno pro domácí soutěže, nikoliv pro mezistátní a mezinárodní zápasy.

PRAVIDLO 2
MÍČ

1.        Tvar a materiál
Míč musí být kulatý a jeho vnější obal musí být z kůže, nebo jiného schváleného materiálu. Při jeho výrobě nesmí být použit žádný materiál, který by mohl představovat nebezpečí pro hráče. Používání plstěných (plyšových) míčů je zakázáno.

2.        Obvod a hmotnost
Obvod míče nesmí být menší než 62 cm a větší než 64 cm. Hmotnost míče na začátku hry nesmí být větší než 430 g, ale nesmí být menší než 390 g. Jde o míč č. 4 se sníženým odskokem, který při spuštění z výšky 2 m napoprvé odskočí od země maximálně 65 cm a minimálně 55 cm. Doporučuje se (pro soutěže FIFA a UEFA je povinné) používání míčů splňujících technické nároky a požadavky, které je potvrzeno jedním z následujících označení:

§         "FIFA APPROVED" (schváleno FIFA)

§         "FIFA INSPECTED" (prověřeno FIFA)

§         "INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARDS" (mezinárodní míčový standard)

3.        Výměna míče v průběhu hry
Míč nemůže být bez povolení rozhodčího měněn v průběhu hry. O způsobilosti míče a o jeho výměně rozhoduje vždy rozhodčí (schvaluje používání většího počtu míčů pro utkání vždy před jeho začátkem, např. pro plynulejší průběh hry).
Pozn.: Používání jiných přijatelných míčů (č. 4 s normálním odskokem) je výjimečně povoleno pouze pro utkání hrané na venkovních hřištích.

PRAVIDLO 3
POČET HRÁČŮ

1.        Hry se zúčastňují dvě mužstva. Každé mužstvo má nejvíce pět hráčů, z nichž jeden musí být brankář.

2.        Při zahájení zápasu musí být minimální počet hráčů pět.

3.        Maximální počet povolených náhradníků je sedm.

4.        Počet střídání během hry není omezen.Hráč, který byl vystřídán, se může vrátit na hřiště jako náhradník za jiného hráče. Střídá se též tzv. "letmým" způsobem, tj. i když je míč ve hře, a to za podmínek:

a.        hráč, opouštějící hřiště, tak učiní u postranní čáry přechodem přes úsek nazvaný "zónou střídání"

b.       hráč vstupující na hřiště tak také učiní z tzv. "zóny střídání", ale ne dříve, dokud hráč opouštějící hřiště úplně nepřejde pomezní čáru

c.        náhradník podléhá schválení a řízení rozhodčího, ať už bude připuštěn ke hře nebo ne

d.       střídání je dokončeno, když náhradník vstoupí na hřiště, od této chvíle se stává hráčem a hráč, kterého nahrazuje, přestává být hráčem a stává se náhradníkem.

5.        Brankář může být vystřídán pouze je-li míč mimo hru a se souhlasem rozhodčího.

6.        Brankář si může vyměnit své místo s jakýmkoli jiným hráčem za předpokladu, že v každém takovém případě je nejdříve požádáno o schválení rozhodčího a také za předpokladu, že změna bude provedena, když míč není ve hře. Dres náhradního brankáře musí mít jiné číslo než měl střídaný brankář, ovšem shodné s číslem tohoto hráče na dresu do pole.
Výklad: Střídá-li brankáře hráč z pole, rozhodčí zajistí - při případném napomínání nebo vyloučení - návaznost na původní číslo hráče.

7.        Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti jsou tři (2+1), kromě úvodu utkání, kdy platí plný počet, tedy (4+1). Klesne-li počet hráčů na 2, zápas musí být ukončen.

Trestní ustanovení:

a.        Při porušení odstavce5 hra nebude přerušena. Dotyční hráči (oba dva) budou napomenuti (žlutou kartou) ihned poté, co míč bude mimo hru. Za brankáře je v tomto případě považován hráč, který je v tu chvíli v brankářském dresu na hřišti a nikoliv původní brankář.

b.        Jestliže v průběhu "letmého" střídání vstoupil náhradník na hřiště dříve nežli jej střídaný hráč úplně opustí, nebo náhradník vstoupí na hřiště nebo je střídaný hráč opustí jiným prostorem než je zóna pro střídání, rozhodčí hru přeruší. Provinivšího se hráče napomene žlutou kartou a znovu zahájí hru nepřímým volným kopem prováděným mužstvem, které se neprovinilo, z místa, kde se míč nacházel v okamžiku přerušení hry. Ovšem, jestliže byl míč v pokutovém území provinivšího se mužstva, nepřímý volný kop bude zahrávat ze 6 m čáry pokutového území nejbližšímu postavení míče při přerušení hry.

Výklad: Trestní ustanovení písmeno b) se netýká případů, kdy se hráč evidentně zraní a opouští hřiště mimo střídající zónu. Simulaci s úmyslem rychle vystřídat rozhodčí posoudí jako nesportovní chování a v přerušené hře hráče napomene.

PRAVIDLO 4
VÝSTROJ HRÁČŮ

1.        Hráč nebude mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného (přívěšky, náušnice, tvrdé fixační obvazy apod.).
Pozn.: Hráč, který nastoupí v brýlích uvede do zápisu klauzuli o hře na vlastní nebezpečí (možno jen v domácích soutěžích).

2.        Výstroj hráče se skládá z trička (dres), trenýrek, stulpen a sportovní obuvi. Pokud hráč nosí spodní oteplovací kalhoty, ty musejí být stejné barvy jako trenýrky. Povolenou obuví jsou tenisky, lehká tréninková obuv z jemné kůže nebo gymnastická obuv s gumovou podrážkou či podobného materiálu. Používání obuvi je povinné.
Pozn.: Je povoleno na venkovních plochách používat gumotextilové kopačky, či kopačky s litými kolíky. Kopačky s kovovými kolíky jsou zakázány!

3.        Hráčská trička musí být očíslována číslicemi většími než 20 cm (pouze čísla celá). Každý hráč stejného týmu bude mít různé číslo. Hráči jednoho týmu musí nastoupit k utkání v jednotných dresech, kromě brankáře, který musí být v odlišném triku od všech hráčů v poli i rozhodčího.

4.        Brankář má povoleno nosit dlouhé kalhoty a je povinen mít triko barevně odlišené od dresů hráčů v poli i dresu rozhodčího.

5.        Používání chráničů holení je všemi hráči povinné. Chrániče musejí být kompletně kryty stulpnami a musejí být z materiálu poskytujícího odpovídající ochranu (guma, plastik, polyuretan, apod.).

6.        Výstroj hráčů kontrolují rozhodčí před zahájením zápasu.

7.        Kapitán mužstva musí být označen páskou jiné barvy nežli rukáv, nejméně 3 cm širokou, umístěnou na rukávu a snadno navlékatelnou.
Pozn.: Za jakékoliv porušení tohoto pravidla bude provinivší se hráč vykázán ze hřiště, aby si upravil svou výstroj. Tento hráč se smí vrátit do hry pouze je-li míč mimo hru, v přerušené hře se souhlasem rozhodčího, který se přesvědčí o odstranění závady. Za takto vykázaného hráče ze hřiště smí nastoupit okamžitě náhradník. Pokud hráč závadu neodstraní a domáhá se pokračování ve hře, postupuje rozhodčí jako při nesportovním chování hráče.

PRAVIDLO 5
HLAVNÍ ROZHODČÍ

K řízení každého zápasu musí být ustanoveni dva rozhodčí - hlavní rozhodčí a asistent rozhodčího. Pokud se k utkání dostaví (je delegován) pouze jeden rozhodčí, je rozhodčím hlavním. Druhý rozhodčí bude v tomto případě nahrazen laikem, který ovšem nevykonává funkci asistenta rozhodčího, ale pouze postranního. Nepoužívá píšťalky, ale praporku, nebo jiné odpovídající signalizace. Autorita rozhodčího a využívání pravomoci udělených mu pravidly začíná působit, jakmile vstoupí do místa, kde je umístěno hřiště a přestává, jakmile toto místo opustí. V průběhu zápasu je jeho pravomoc k trestání rozšířena na přestupky spáchané při dočasném přerušení hry a když je míč mimo hru. Jeho rozhodnutí o skutečnostech spojených s hrou jsou konečná, pokud se týká výsledku hry.

Hlavní rozhodčí je povinen:

a.        Uplatňovat a dbát na dodržování pravidel.

b.        Vést si záznam o průběhu utkání, o událostech, které se přihodí v průběhu, před i po zápase.

c.        Upouštět od trestání v okamžiku, kdy je přesvědčen, že kdyby tak učinil, poskytl by výhodu týmu, který se provinil.
Výklad: Pravidlo o poskytnutí výhody uplatňovat jen nedošlo-li při zákroku k nebezpečnému zranění hráče, které si vyžaduje okamžité ošetření. Poskytne-li rozhodčí výhodu, nepřičítá již provinivšímu se týmu akumulovaný faul. Při uplatnění pravidla o poskytnutí výhody po zákroku, který je dle těchto pravidel nutno trestat napomenutím či vyloučením, rozhodčí provinivšího se hráče napomene či vyloučí až při prvním přerušení hry (kdy je míč ze hry).

d.        Je povinen dbát na dodržení hrací doby. Časomíra je pouze orientační pomůckou. Při hře na hrubý čas jsou rozhodující hodinky hlavního rozhodčího. V mezistátních a mezinárodních střetnutích se hraje vždy na 2 x 20 minut čistého času, určující je v těchto zápasech tedy vždy časomíra, přičemž před začátkem utkání rozhodčí seznámí s touto skutečností oba týmy.

e.        Má plnou moc přerušit hru pro jakékoliv porušení pravidel a přerušit nebo ukončit hru kdykoli z důvodů přírodních živlů, zásahu diváků, zranění účastníka hry nebo jiné příčiny, když to považuje za nutné. V případě úmrtí některého z účastníků zápasu hru vždy ukončí. V těchto případech vždy předloží podrobnou zprávu příslušnému orgánu v určené době tomu řídícímu orgánu, pod kterým byl zápas hrán.
Výklad: Účastníkem hry se rozumí nejen hráči na hřišti a na lavičce náhradníků, ale i trenéři, lékař či masér, rozhodčí vedoucí toto utkání, časoměřič a zapisovatel.

f.         Vstupuje do hřiště v případech lepší orientace při hře, ale vždy tak, aby svým pohybem nebránil hráčům ani míči v pohybu. Dále na hřiště vstupuje v případech, kdy přerušil hru a určuje postavení hráčů do předepsané vzdálenosti, nebo upřesňuje místo kopu, ze kterého má být zahrán přímý či nepřímý kop. Na hřiště vstupuje při napomínání hráče, který se provinil nesportovním chováním, či při jeho vyloučení ze hry, stejně tak při upřesnění napomenutých či vyloučených. V takových případech rozhodčí uvede jméno, čas a důvod vyloučení do zápisu o utkání. Hlavní rozhodčí se pohybuje převážně po autové čáře hřiště protilehlé střídačkám obou mužstev a to tak, aby měl co nejlepší přehled po hřišti a nebránil míči ani hráčům v pohybu.

g.        Neumožňuje vstup na hřiště žádné jiné osobě, kromě hráčů a asistenta rozhodčího, bez jeho souhlasu.

h.        Přeruší hru, jestliže byl podle jeho názoru hráč vážněji zraněn, nechá jej v případě naléhavosti ošetřit, jinak jej nechá odnésti ze hřiště a okamžitě hru zahájí (pokud míč nebyl v tomto okamžiku mimo hru, pak hru zahájí míčem rozhodčího). Jestliže je hráč zraněn lehce a to tak, že nevyžaduje okamžitého ošetření, hru nepřeruší, pokud je míč stále ve hře. Hráč, který je schopen dojít k postranní čáře, nebude ošetřován na hrací ploše! Každý hráč, který krvácí, opustí okamžitě hrací plochu.

i.         V souladu s těmito pravidly vykáže ze hřiště jakéhokoliv účastníka utkání, který se podle jeho názoru proviní násilným chováním, vážným faulem při hře, nadávkami, hanlivými výroky či jiným nesportovním chováním. Po skončení zápasu uvede rozhodčí do zápisu čas, jméno a důvod vykázání účastníka hry ze hřiště. Vykázaný účastník hry ze hřiště (rozumí se i lavičky náhradníků) se odebere bez zbytečných prodlev do šaten (nikdy ne do hlediště!). Napomenutí hráče rozhodčí signalizuje žlutou kartou, vyloučení kartou červenou.

j.         Dává znamení k opětnému zahájení hry po každém přerušení.
Výklad: Každým přerušením hry se rozumí každé přerušení hry ze strany rozhodčího, tedy ne autový kop, výhoz od branky či rohový kop. Povel k opětnému zahájení hry dává píšťalkou, může však i ústně a to tak hlasitým povelem, aby jej zřetelně slyšela obě mužstva.

k.        Rozhoduje, zda míč, poskytnutý pro zápas, vyhovuje požadavkům pravidla 2.
Výklad: K utkání může schválit rozhodčí i více míčů, jeden se kterým se zahajuje a poté případné náhradní míče, pro případ zničení původního a pro případy urychlení průběhu hry. Schvaluje vždy míče před zahájením utkání.

l.         Je povinen nastupovat k řízení utkání v předpisové výstroji, skládající se z černého trika (eventuelně trika odpovídající barvy schválené delegátem či řídícím orgánem rozhodčích), černých trenýrek i stulpen a odpovídající obuvi a s patřičným vybavením (píšťalka, karty, hodinky, vlastní záznamy o utkání, tužka a losovací mince).
Pozn.: Rozhodčí provádí při řízení zápasu jasnou a srozumitelnou signalizaci. S hráči v průběhu zápasu nediskutuje. Jediným, kdo smí vznést k rozhodčímu dotaz či připomínku v průběhu zápasu je kapitán mužstva. Rozhodčí je osobou nestrannou, která uplatňuje plnění pravidel v zápase a svým výkonem a vystupováním reprezentuje fotbalový svaz či orgán, který jej do zápasu nominoval. Před a po zápase se o potřeby a bezpečnost rozhodčích stará pořadatel!

PRAVIDLO 6
ASISTENT ROZHODČÍHO

Pohybuje se po opačné straně hřiště než hlavní rozhodčí zpravidla po té, na které jsou umístěny hráčské lavice (střídačky). Má stejné pravomoci jako hlavní rozhodčí s výjimkou pravidla 5d. Je vybaven píšťalkou.
Svou signalizací napomáhá hlavnímu rozhodčímu v těchto případech:

a.        kontroluje správnost "letmého střídání"

b.       sleduje dodržování minutových oddechových časů

c.        jestliže není přítomen časoměřič, kontroluje dvouminutový trest, když byl hráč vyloučen

V případě rozporné signalizace asistenta rozhodčího s hlavním, platí vždy rozhodnutí hlavního rozhodčího. V případě nepatřičných zásahů asistenta rozhodčího do rozhodování může se hlavní rozhodčí obejít bez služeb asistenta rozhodčího Zařídí jeho výměnu nebo odřídí utkání do konce sám a o celé záležitosti sepíše zprávu k zápisu o utkání.

PRAVIDLO 7
ČASOMĚŘIČ

K zápasu je nominován časoměřič, jehož místo je mimo hřiště u půlící čáry u zón střídání, a který zajišťuje:

d.       Aby utkání trvalo dobu dle pravidla 8.

e.        Zastavuje čas vždy, když je míč mimo hru, pouští čas vždy, když je znovu zahájena hra, hraje-li se čistý čas, signalizuje i začátky a konce poločasů, oddechový čas a pátý akumulovaný faul každého mužstva akustickým signálem.

f.        Kontroluje dvouminutové období trestu, kdy je vyloučen hráč.

g.        Signalizuje a eviduje počet akumulovaných faulů, dvouminutových trestů při vyloučení, oddechových časů, zaznamenává čísla hráčů, kteří skórovali, byli napomenuti či vyloučeni a další důležité skutečnosti.

Časomíru zajišťuje vždy pořadatel. I když funguje veřejná časomíra, v případě hry na hrubý čas jsou rozhodující hodinky hlavního rozhodčího. Pro mezistátní utkání je funkce časoměřiče povinná.

Časomíra musí být vybavena zařízením pro čistý čas, vyloučení 4 hráčů najednou, sledování akumulovaných faulů a oddychových časů.

PRAVIDLO 8
DÉLKA HRY

1.        Délka hry je tvořena dvěma rovnoměrnými obdobími o délce 20 minut, tzv. čistý čas. Případné odlišnosti hrací doby upravuje rozpis (propozice) příslušné soutěže.

2.        Dodržování času je sledováno časoměřičem, při hře na hrubý čas hlavním rozhodčím.

3.        Délka každého poločasu v případě zahrávání pokutového kopu musí být prodloužena až do jeho řádného provedení.

Každý tým má nárok na jednu minutu oddechového času (time-out) v každém poločase řádné hrací doby. Jestliže se utkání prodlužuje, pak v tomto prodloužení nemají mužstva na time-out nárok. Hraje-li se na tzv. "hrubý" čas, doba oddechového času se do řádné hrací doby nezapočítává.
Time-out se uděluje, jestliže:

a.        Trenér týmu ohlásí oddechový čas u stolku časomíry. Časoměřič ohlásí time-out zvukovým signálem v nejbližším okamžiku, kdy je míč mimo hru. Pokud nefunguje časomíra, požádá trenér nebo kapitán mužstva o udělení time-outu přímo rozhodčího a to ve chvíli, kdy je míč mimo hru. Rozhodčí udělí time-out ihned.

b.       Při udělení time-outu se hráči mohou shromáždit u postranní čáry (poblíž lavičky náhradníků) a to tak, že hráči v poli neopustí hrací plochu a trenéři a hráči na lavičce na ní nevstoupí. I v tomto případě se střídání oznamuje rozhodčímu.

c.        Asistent rozhodčího je odpovědný za dodržení minutového limitu time-outu.

d.       Jestliže si tým nevybere oddechový čas v prvním poločase, nemůže si ve druhém vybrat dva, ale pouze jeden jediný time-out.

4.        Délka přestávky mezi poločasy nesmí překročit 10 minut.

5.        Během případného prodloužení utkání nelze čerpat time-out.

PRAVIDLO 9
ZAHÁJENÍ HRY

1.        Před zahájením se provede losování mincí. Mužstvo, které los vyhrálo, si zvolí stranu, na kterou bude útočit. Výkop má jeho soupeř.

2.        Po daném signálu rozhodčím bude proveden zahajovací výkop hráčem směrem dopředu (směrem na polovinu soupeře). Míč při zahájení musí stát ve středu hřiště v ustálené poloze. Hráči stojí na svých vlastních polovinách a hráči týmu, který výkop neprovádí, stojí ve vzdálenosti nejméně tří metrů od míče (středový kruh), dokud není vykopnut. Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne směrem kupředu. Hráč provádějící výkop se nesmí míče dotknout podruhé, dokud se jej nedotkl jiný hráč na hřišti.

3.        Po dosažení branky je hra znovu zahájena stejným způsobem jako v bodě 2. tohoto pravidla. Výkop provádí hráč týmu, který obdržel branku.

4.        Po přestávce v poločase si týmy vymění strany (při poločasové výměně stran je povinná i výměna hráčských lavic!) a výkop bude prováděn hráčem opačného týmu než toho, který zahajoval hru.

5.        Branky může být dosažena přímo z výkopu!

6.        Při jakémkoli porušení bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto pravidla, bude výkop opakován. Pouze v případě, že hráč provádějící výkop zahraje míčem znovu před tím, než se míče dotkl jiný hráč nebo byl míč zahrán jiným hráčem, bude opačnému týmu udělen (přiznán) nepřímý volný kop z místa, kde se přestupek stal.

7.        Při opětném zahájení zápasu po dočasném přerušení hry z jakékoli příčiny neuvedené v těchto pravidlech, za předpokladu, že bezprostředně před přerušením míč nepřešel přes postranní nebo brankovou čáru, rozhodčí vhodí míč rozhodčího v místě, kde se míč nacházel při přerušení hry. Pouze v případě, že se míč nacházel v pokutovém území, je míč vhozen na 6 m čáře (brankoviště), v bodě, který je nejblíže místu, kde se míč nacházel při přerušení. Míč je považován, že je ve hře v momentě, kdy se dotkne země. Jestliže však po vhození míče rozhodčím přejde postranní nebo brankovou čáru, aniž by se ho dotkl jiný hráč, rozhodčí vhodí míč znovu. Pokud se míče dotkne hráč dříve nežli míč země, pak rozhodčí vhození opakuje.

PRAVIDLO 10
MÍČ VE HŘE A MIMO HRU

1.        Míč je mimo hru:

a.        Když celým objemem přejde brankovou nebo postranní čáru ať už po zemi nebo ve vzduchu, čáry jsou považovány za součást hřiště.

b.       Když hra byla přerušena rozhodčím.

2.        Míč je ve hře ve veškerém ostatním čase od zahájení hry do konce, včetně:

a.        Když se odrazí od břevna nebo brankové tyče zpět do hřiště.

b.       Když se odrazí od rozhodčího, který je ve hřišti.

c.        V případě předpokládaného porušení pravidel, dokud není učiněno rozhodnutí, čili se jedná o tzv. výhodu ve hře.

Výklad: Čáry náleží k oblastem, která ohraničují. Proto tedy postranní čáry a brankové čáry náleží k hrací ploše. A také ruka zahraná bránícím hráčem na čáře určující hranici vlastního pokutového území se posuzuje jako pokutový kop a naopak, zachytí-li brankář míč rukou na čáře pokutového území, je vše v souladu s pravidly. Jestliže je zápas hrán na zastřešeném hřišti a míč náhodně udeří do stropu, hra bude opětně zahájena míčem rozhodčího na zemi v místě, kde se míč dotkl stropu. Pokud míč o strop zavadil nad pokutovým územím, je míč rozhodčího vhazován na značce pokutového kopu.

PRAVIDLO 11
DOSAŽENÍ BRANKY

Branky je dosaženo, pokud tato pravidla nestanoví jinak, přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem za předpokladu, že nebyl hozen, donesen nebo záměrně vržen rukou nebo paží hráčem útočící strany. Mužstvo, které v průběhu zápasu zaznamená větší počet branek, bude vítězem. Jestliže nebude dosaženo žádné branky nebo bude dosaženo stejného počtu branek oběma mužstvy, zápas skončí remízou.
Výklad: Branky nelze dosáhnout přímo z autu, rukou, přímo z nepřímého volného kopu, přímo z přímého i nepřímého volného kopu, autu nebo rohu zahraného do vlastní branky (kope se roh), přímo z výhozu brankáře i když se míč dotkl hrací plochy na vlastní polovině.

PRAVIDLO 12
FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

1.        Volným přímým kopem bude potrestáno mužstvo, jehož hráč se úmyslně dopustí některého z následujících přestupků:

a.        kopne nebo pokusí se kopnout soupeře

b.       podrazí soupeře, nebo se natavením nohy nebo skrčením se snaží zavinit pád soupeře

c.        skočí na soupeře

d.       vráží do soupeře nebezpečným způsobem, aniž se soupeř brání, nebo prudce vráží do soupeře ramenem

e.        napadne protihráče zezadu, vráží do soupeře zezadu, aniž ten mu brání ve hře

f.        uhodí soupeře, nebo se snaží uhodit soupeře

g.        na soupeře plivne

h.       drží soupeře

i.         strčí do soupeře

j.         ohrozí soupeře skluzem. Skluzem se rozumí jakékoliv sklouznutí se hráčem vpřed či do stran, využívajíc kluzkosti povrchu hrací plochy a za účelem zabránit či zamezit protihráči v další hře (viz Dodatky a doplňky). Pokud není skluz veden proti osobě protihráče nebo jiným způsobem protihráči nebezpečným, netrestá se. Nezáleží na vzdálenosti od protihráče, ala na směru vedení zákroku. Pokud je skluz veden do souboje s protihráčem, trestá se volným přímým kopem a žlutou kartou. Pokud dojde k faulu (zasažení protihráče), je viník vyloučen.

k.       zahraje míč rukou, tj. míč rukou nebo paží zadrží, hodí, nese, popřípadě do míče strčí (to se nevztahuje na brankáře ve svém vlastním pokutovém území).
Výklad: Při zasažení míče rukou je důležité, jde-li o úmyslný pohyb proti míči. Pokud míč zasáhne ruku, která je v přirozeném pohybu (v běhu, při výskoku) a jedná se tím o neúmyslnou teč, nechá rozhodčí pokračovat ve hře.

Přímý volný kop bude zahráván soupeřovým týmem z místa, kde došlo k přestupku. Rozhodčí navíc může dle závažnosti přestupku užít napomenutí provinivšího se hráče, či jeho vyloučení. Pokud hráč bránícího týmu úmyslně spáchá jeden z výše uvedených přestupků v pokutovém území, bude potrestán pokutovým kopem, bez ohledu na postavení míče, pokud je ve hře.

2.        Volným nepřímým kopem bude potrestáno mužstvo jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků:

a.        hraje způsobem, který lze považovat za nebezpečný, např. pokouší se kopnout do míče, když je v držení brankáře

b.       když není v kontaktu s míčem, úmyslně brání soupeři, tzn. běhá mezi soupeřem a míčem, nebo vystavuje tělo tak, aby bránilo soupeři a tvořilo překážku mezi míčem a hráčem

c.        napadne brankáře, kromě případů, kdy hraje brankář mimo pokutové území

d.       brankář vyhodí, vyrazí nebo vyboxuje míč ze svého pokutového území tak, že se ho na vlastní polovině hřiště nedotkne jiný hráč nebo se míč na vlastní polovině hřiště nedotkne země (volný nepřímý kop se zahrává z kteréhokoli místa středové čáry)

e.        jestliže brankář hraje i vně svého pokutového území, a ovládá míč (má jej pod kontrolou) déle než 4 vteřiny. Nepřímý volný kop bude zahráván z místa, kde k přestupku došlo, s výjimkou vlastního pokutového území, kde je nepřímý volný kop zahráván z 6 m čáry (hranice pokutového území), z bodu nejbližšímu místu, kde došlo k porušení pravidel

f.        v průběhu "letmého" střídání vstoupí na hřiště dříve, než jej střídaný hráč plně opustí, nebo jestliže vstoupí na hřiště nebo hřiště opustí na nesprávném místě

g.        projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s jakýmkoli rozhodnutím rozhodčího

h.       proviní se nesportovním chováním (např. se snaží zmást protihráče výkřikem "přihraj!", používá na hřišti sprostých slov ať už ke své či jiným osobám, odmítá si okamžitě upravit výstroj po upozornění rozhodčím, po vyzutí sportovní obuvi pokračuje bez ní ve hře apod.).

i.         jako brankář se dotkne rukama míče, který mu byl úmyslně přihrán jeho spoluhráčem (i při rozehrání - autovém kopu) a to jakoukoli částí těla.

j.         jako brankář znovu zahraje míč, který předtím měl ve své moci a rozehrál ho svým spoluhráčům aniž by míč mezi tím opustil jeho polovinu hřiště nebo se jej dotkl protihráč.

Pro rozlišení přímého a nepřímého volného kopu zvedá rozhodčí při nepřímém kopu napnutou paži s rozevřenou dlaní nad hlavou a drží ji tak dlouho nad hlavou, dokud se míč rozehraný z tohoto kopu nedotkne jiného hráče, nebo neskončí mimo hru. (Viz příloha - signalizace rozhodčích).

3.        Hráč bude napomenut, jestliže:

a.        v průběhu "letmého" střídání vstoupí na hřiště dříve, než jej střídaný hráč plně opustí, nebo jestliže vstoupí na hřiště z nesprávného místa

b.       opakovaně porušuje pravidla hry

c.        projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s jakýmkoli rozhodnutím rozhodčího

d.       proviní se nesportovním chováním (např. se snaží zmást protihráče výkřikem "přihraj!", používá na hřišti sprostých slov ať už ke své či jiným osobám, odmítá si okamžitě upravit výstroj po upozornění rozhodčím, po vyzutí sportovní obuvi pokračuje bez ní ve hře apod.).

4.        Hráč bude vyloučen ze hřiště, jestliže podle názoru rozhodčího:

a.        se proviní nebezpečným faulem

b.       se chová hrubě a nesportovně

c.        používá urážlivých nebo hanlivých výroků

d.       podruhé se proviní napomínatelným přestupkem (druhá žlutá karta).

Pokud je hráč vyloučen za přestupek v bodě b), c) a d) aniž by došlo k jinému porušení pravidel pak bude hra po vyloučení hráče znovu zahájena nepřímým volným kopem z místa, kde se přestupek stal zahrávaným proti provinivšímu se mužstvu opět s výjimkou pokutového území, kdy je kop "vytažen" na 6 m čáru (hranici) pokutového území v bodě nejbližším přestupku. Jakmile dojde k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale musí se neprodleně odebrat do hráčských šaten.

§         Jeho tým hraje oslaben po dobu dvou minut, pokud v této době neinkasuje branku.

§         Po dvou minutách či po obdržení branky smí postižený tým doplnit stav hráčů na hrací ploše opět na 5 jiným hráčem.

§         Jestliže oba týmy hrají o čtyřech hráčích a je dosaženo branky, jsou doplněny oba týmy. Toto pravidlo platí pouze v případech, že došlo k časově vzájemnému vyloučení hráčů. Jinak v případě, že hráč jednoho mužstva je vyloučen např. v 10 a soupeřova pak v minutě 11, hraje se i po dosažení branky při hře čtyři na čtyři dále v tomto stavu tak, aby mohla vstoupit v účel minutová přesilovka po náhradě za hráče vyloučeného v minutě 10.

§         Jestliže hraje pět hráčů proti třem, nebo čtyři proti třem a tým s větším počtem hráčů dosáhne branky, smí mužstvo o třech hráčích doplnit stav pouze o jednoho hráče.

§         Jestliže oba týmy hrají o třech hráčích a je dosaženo branky, smějí oba týmy doplnit stav o jednoho hráče.

§         Jestliže tým, který dosáhne branky je týmem s menším počtem hráčů, hra bude pokračovat bez změny počtu hráčů.

§         Pokud jsou vyloučeni z jednoho týmu hráči tři, pak se mužstvo může doplnit na tři hráče na hřišti a třetímu hráči trest nabíhá až po skončení trestu prvního vyloučeného.

§         Pokud mužstvo nemůže doplnit stav hráčů na potřebný minimální počet 2+1, pak rozhodčí zápas ukončí.

Kontrola času dvou minutového trestu je úkolem časoměřiče a při jeho absenci pak asistenta rozhodčího. Pokud i ten chybí, vše musí sledovat rozhodčí hlavní. Hráč, který se zapojil do hry za vyloučeného hráče tak smí učinit pouze se souhlasem rozhodčího a pouze když je míč mimo hru.

PRAVIDLO 13
VOLNÝ KOP

Volné kopy jsou rozděleny do dvou kategorií:
Přímý - ze kterého lze přímo dosáhnout branky.
Nepřímý - ze kterého nemůže být dosažena branka, pokud se před vstřelením branky míče nedotkl jiný hráč než hráč provádějící nepřímý volný kop.

1.        Od místa, odkud se zahrává volný kop, musí být všichni hráči soupeře, proti kterým je zahráván, ve vzdálenosti nejméně 5 metrů od míče. Míč takto rozehrávaný musí ležet na místě kopu v klidu a je ve hře až poté, co se pohne.

2.        Pokud se hráč, proti kterému je kop zahráván, přiblíží k míči na menší vzdálenost nežli 5 metrů, rozhodčí nařídí opakování volného kopu, dokud nebude pravidlům vyhověno. Rozhodčí provinivšího se hráče upozorní poprvé ústně, podruhé jej napomene žlutou kartou.

3.        Hráč zahrávající volný kop se po jeho zahrání smí opět míče dotknout až poté, co se míče dotkne jiný hráč. Dotkne-li se stejný hráč míče podruhé, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu nepřímý volný kop.


Pokud mužstvo zahrávající volný kop zbytečně se zahráním prodlévá a čas zahrání přesáhne dobu 4 vteřin, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeři.

Volné kopy zahrávané z vlastního pokutového území mohou být rozehrány z kteréhokoliv místa v brankovišti.

PRAVIDLO 14
AKUMULOVANÉ FAULY

1.        Za akumulované fauly jsou považovány všechny přestupky uvedené v pravidle 12, odst 1, body a - k. Za každý takový akumulovaný faul nařídí rozhodčí přímý volný kop, z nějž může být dosaženo branky. Akumulovaný faul signalizuje rozhodčí zdviženou paží s dlaní sevřenou v pěst.

2.        V každém poločase zvlášť se akumulované fauly mužstvu, které se jich dopustí, načítají až do počtu pěti takovýchto faulů. Průběžný počet faulů obou mužstev musí být zřetelně signalizován (časomírou, počítadlem na stolku časoměřiče). Pátý akumulovaný faul musí být časoměřičem (asistentem rozhodčího) signalizován zvukovým znamením.

3.        Při prvních pěti volných přímých kopech, které jsou nařízeny proti mužstvu, jež se provinilo prvními pěti akumulovanými fauly během poločasu, smí toto mužstvo utvořit ze svých hráčů zeď. Při šestém a každém dalším (sedmém, osmém, atd.) akumulovaném faulu mužstva během poločasu je zakázáno utvořit zeď z hráčů, bránící kopu.

4.        Po dosažení pátého akumulovaného faulu podle bodu 1. se za akumulovaný faul považují všechny přestupky uvedené v pravidle 12, odst. 1, body a - k a odst. 2, bod d (tedy všechny přestupky započítávané jako akumulovaný faul v prvních pěti případech plus navíc přehození míče přes půlící čáru),

5.        Při šestém a každém dalším akumulovaném faulu mužstva během poločasu je tento kop zahráván ze značky 12 m od branky (viz pravidlo 1.5.), tzn. druhý pokutový kop:

a.        Hráči obou mužstev při zahrávání tohoto kopu zůstávají na hrací ploše, ovšem za imaginární čárou, která je souběžná s brankovou čárou a probíhá místem zahrávání míče. Hráči musí zůstat mimo pokutové území. Hráči mužstva, proti němuž je kop nařízen, musí navíc zůstat ve vzdálenosti 5 m od míče a nesmí zabraňovat střelci v provádění kopu. Žádný hráč nesmí překročit imaginární čáru dříve, než míč po zahrání opíše délku svého obvodu.

b.       Výjimkami v postavení hráčů při zahrávání kopu je zahrávající hráč a brankář, proti němuž je kop zahráván. Brankář smí stát kdekoliv ve svém pokutovém území, nejblíže však ve vzdálenosti 5 m od míče.

c.        Hráč zahrávající kop musí vystřelit míč na branku a nesmí jej přihrát jinému spoluhráči.

d.       Jakmile byl kop rozehrán, nesmí se míče dotknout žádný hráč dříve, dokud se míče nedotkne brankář či se míč neodrazil od břevna nebo tyče či míč neopustil hrací plochu.

e.        Nachází-li se místo přestupku, který je posouzen jako šestý a každý další akumulovaný faul, ve vzdálenosti menší než imaginární čára 12 m od branky provinivšího se mužstva, rozhodne se mužstvo zahrávající kop, zda druhou penaltu zahraje ze značky druhé penalty čí z místa přestupku. Tuto volbu oznámí hráč zahrávající kop hlavnímu rozhodčímu. Při zahrávání druhé penalty z místa přestupku nacházejícího se blíže platí analogicky odst. pravidla 14.5. a, b, c, d.

f.        Akumulované fauly načtené mužstvu ve druhém poločase se přenášejí do případného prodloužení utkání.

g.        Uplatňování druhé penalty a akumulovaných faulů v soutěžích ČMFS řeší rozpis (propozice) konkrétní soutěže.

Tresty - Za jakékoli porušení tohoto pravidla:

h.       bránícím týmem, bude kop znovu opakován, jestliže neskončil brankou

i.         útočícím týmem, jiným hráčem než hráčem provádějícím kop, jestliže je dosaženo branky, branka nebude uznána a kop bude opakován

j.         hráčem provádějícím pokutový kop poté, co je míč ve hře, bude hráči soupeřova mužstva přiznán nepřímý volný kop.

PRAVIDLO 15
POKUTOVÝ KOP

Pokutový kop je zahráván ze značky pokutového kopu. Když je pokutový kop zahráván, všichni hráči, s výjimkou hráče zahrávajícího pokutový kop a soupeřova brankáře, budou na hřišti, ale mimo pokutové území a aspoň 5 m od značky pokutového kopu. Soupeřův brankář musí stát čelem do hřiště na své brankové čáře, mezi brankovými tyčemi, dokud míč není ve hře (může při tom na brankové čáře pohybovat nohama a tělem činit klamné pohyby). Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nemůže zahrát míč podruhé, dokud se míče nedotkl nebo nebyl zahrán jiným hráčem. Míč bude považován, že je ve hře, když urazí vzdálenost svého vlastního obvodu. Z pokutového kopu může být přímo dosaženo branky.

Když je pokutový kop zahráván v průběhu normálního herního času nebo v průběhu nastavení hry v poločase nebo po celém zápase, branka nemůže být prohlášena za neplatnou, jestliže míč před tím, než projde mezi tyčemi a pod břevnem, se dotkne buď obou tyčí nebo břevna, nebo brankáře, nebo kombinace z těchto možností, za předpokladu, že nedošlo k jinému porušení.

Tresty - Za jakékoli porušení tohoto pravidla:

a.        bránícím týmem, bude kop znovu opakován, jestliže neskončil brankou

b.        útočícím týmem, jiným hráčem než hráčem provádějícím kop, jestliže je dosaženo branky, branka nebude uznána a kop bude opakován

c.        hráčem provádějícím pokutový kop poté, co je míč ve hře, bude hráči soupeřova mužstva přiznán nepřímý volný kop.

PRAVIDLO 16
ROZEHRÁNÍ (autový kop)

Když míč přejde celým svým objemem přes postranní čáru, ať už po zemi nebo ve vzduchu, bude vykopáván zpět do hry jakýmkoliv směrem z místa, kde přešel postranní čáru, hráčem protějšího mužstva, než toho, jehož hráč se jako poslední dotkl míče. Ve chvíli vykopávání musí mít kopající hráč obě své nohy úplně vně postranní čáry. Míč musí být v nehybném postavení na postranní čáře. Bude považován, že je ve hře okamžitě poté, co se pohne, ale hráč zahrávající kop nebude hrát míčem podruhé, dokud se ho nedotkne jiný hráč nebo dokud nebude hrán jiným hráčem. Hráči soupeřova mužstva budou v momentě zahrávání tohoto kopu vzdáleni od míče nejméně 5 m. Z tohoto rozehrání (autového kopu) nemůže být přímo dosaženo branky. Míč je ve hře, když se po provedení kopu pohne.

Tresty:

a.        Jestliže míč bude nesprávně rozehrán, bude kop zahráván znovu a to hráčem soupeřova týmu.

b.        Jestliže je rozehrání provedeno z jiného místa, než z bodu, kde míč přešel postranní čáru, bude provedeno znovu hráčem soupeřova týmu.

c.        Jestliže hráč rozehrávající kop zahraje míč podruhé před tím, než se ho dotkne jiný hráč nebo bude hrán jiným hráčem, bude hráčem soupeřova týmu zahráván nepřímý volný kop z místa, kde došlo k přestupku, pokud tento přestupek nebyl spáchán v pokutovém území. V takovém případě by byl nepřímý volný kop zahráván ze 6 m čáry (hranice pokutového území) v bodě nejbližším místu, kde došlo k přestupku.

d.        Kop musí být proveden zahrávajícím hráčem do 4 vteřin. Pokud překročí zahrávající hráč tuto dobu, je přiznán kop soupeřovu týmu.

e.        Autový kop zahraný brankáři se považuje za malou domů a brankář jej nesmí hrát rukama.

PRAVIDLO 17
VÝHOZ OD BRANKY

Když míč celým svým objemem přejde brankovou čáru, s výjimkou části mezi brankovými tyčemi a pod břevnem (gólu), ať už ve vzduchu nebo po zemi a byl naposledy zahrán jedním z hráčů útočícího týmu, brankář, stojící ve svém vlastním pokutovém území, vyhodí míč zpátky do hry za své pokutové území, ale ne dále, než k půlící čáře. Míč je považován, že je ve hře v okamžiku, kdy opustí pokutové území.

Brankový výhoz je proveden správně v případě, že míč se dotkne nebo bude zahrán jiným hráčem vně pokutového území nebo, když se dotkne země na příslušné brankářově polovině hřiště. Hráči soupeřova týmu zůstávají mimo pokutové území dokud míč není ve hře.

Tresty:

a.        Jestliže míč přelétl brankářovu polovinu hřiště (půlící čára), aniž by se jej dotkl jakýkoliv hráč, nebo aniž by se dotkl země, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeřovu týmu z jakéhokoli bodu půlící čáry.

b.        Jestliže se míč dotkne hráče, nebo je hrán hráčem stejného týmu jako je brankář, který provádí brankový výhoz nebo hráčem soupeřova týmu, uvnitř brankářova pokutového území, brankový výhoz bude znovu opakován.

c.        Jestliže po vyhození míče brankář znovu obdrží míč od týmového spoluhráče a dotkne se ho, nebo jej bude ovládat rukama či nohama a aniž míč předtím přešel přes půlící čáru, nebo se jej dotkl hráč soupeře, bude soupeřovu mužstvu přiznán nepřímý volný kop z místa přestupku. Stane-li se přestupek v brankovišti, bude nepřímý volný kop zahráván ze 6 m čáry pokutového území nejbližší místu přestupku.


Výklad: Výhoz brankáře míče do vlastní branky není gól! Míč ještě nebyl ve hře - výhoz se opakuje. Pozor na situaci, kdy je míč ve hře a brankář míč rukou rozehrává z brankoviště - míč nemusí opustit pokutové území! A takto rozehraný míč, který skončí rovnou z brankářovy ruky v brance, je uznán jako regulérní (vlastní) gól v souladu s pravidlem 11. Neprovede-li brankář výhoz do 4 vteřin od chvíle, kdy má míč uvnitř pokutového území v moci, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop ze 6 m čáry pokutového území nejbližší místu přestupku.

PRAVIDLO 18
ROHOVÝ KOP

Když přejde míč celým objemem brankovou čáru s vyloučením části mezi brankovými tyčemi a břevnem, ať už ve vzduchu nebo po zemi a byl naposledy zahrán jedním z hráčů bránícího týmu, bude zahráván rohový kop. Rohový kop bude zahrán kopnutím do míče, který je umístěn přesně v bodě průsečíku brankové čáry a postranní čáry. Hráči bránícího týmu se nesmí přiblížit na vzdálenost menší než 5 m od místa zahrání rohového kopu, dokud míč není ve hře. Hráč zahrávající rohový kop nebude hrát míčem podruhé, dokud se jej nedotkne jiný hráč. Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky.

Tresty:

a.        Jestliže roh nebude zahrán správně, bude zahrán znovu.

b.        Jestliže zahrávající hráč zahraje míč podruhé před tím, než-li se jej dotkl jiný hráč, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeřovu mužstvu z místa přestupku.

c.        Jestliže rohový kop nebude proveden do 4 vteřin od doby, kdy dotyčný hráč má míč v držení, rozhodčí přizná soupeřovu týmu nepřímý volný kop ze značky rohového kopu!


VYSVĚTLUJÍCÍ DOPLŇKY A DODATKY

KOPY ZE ZNAČKY POKUTOVÉHO KOPU
V případě, že musí být zahrávány pokutové kopy, které musí rozhodnout o vítězi zápasu, budou uplatněny následující podmínky:

a.        Rozhodčí vybere míč, kterým budou zahrávány všechny kopy a určí branku, na kterou se budou všechny kopy provádět.

b.        Losováním pomocí mince se rozhodne, který tým bude kopat jako první. Tým, který los vyhrál, má právo volby, zda chce kopat jako první či druhý.

c.        Pět kopů bude střídavě zahráváno každým týmem, a to těmi hráči, kteří jsou na hřišti v době, kdy dá rozhodčí signál k ukončení hry. Jejich pořadí, ve kterém půjdou zahrávat kopy, oznámí rozhodčímu kapitáni obou mužstev a rozhodčí si toto pořadí zaznamená. V případě, že jakýkoli z týmů ukončil zápas s méně než pěti hráči z důvodu vyloučení, bude vybrán náhradní hráč (nebo hráči) na doplnění počtu pěti hráčů pro zahrávání kopů. Pokud mužstvo již nemůže postavit z důvodu zranění či vyloučení plnou pětici hráčů, zahrávají zbylí hráči kopy dokola tak, že někteří kop zahrají podruhé, ovšem v pořadí dopředu oznámeném rozhodčímu.

d.        Jestliže po zahrání pěti pokutových kopů dosáhly oba týmy stejný počet gólů nebo nedosáhly žádného gólu, zahrávání kopů bude pokračovat po jednom ve stejném pořadí do té doby, než oba týmy zahrají stejný počet kopů (nemusí to být nezbytně pět kopů) a jeden tým dosáhne o gól více než ten druhý.

e.        Tyto dodatečné kopy budou zahrávány hráči, kteří seděli na lavičce náhradníků, při skončení hrací doby a při první sérii kopů. Poté, co opět střídavě zahraje každý z lavičky další sérii kopů a opět není rozhodnuto, smí střílet opět hráči z odstavce c) ve výše stanoveném pořadí. Takto se hráči střídají až do úplného rozhodnutí.

f.         Jakýkoliv hráč, který je oprávněn ke hře v utkání smí kdykoliv převzít místo svého brankáře. Vyloučený hráč se kopů nesmí zúčastnit.

g.        Zatímco bude probíhat střílení penalt, všichni kopající hráči budou na hřišti a to na druhé polovině než na té, kde jsou prováděny pokutové kopy. Tuto oblast hřiště a hráče, kteří se v ní nacházejí bude kontrolovat asistent rozhodčího. Hlavní rozhodčí kontroluje pořadí hráčů, dbá na správný zápis střelců, při samotném kopu kontroluje postavení a pohyb brankáře i střelce a signálem (píšťalkou) dává povel k zahrání kopu.

UVEDENÍ MÍČE DO HRY JEDNÍM Z MUŽSTEV
(k pravidlu č. 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Míč může být uveden do hry následujícími způsoby:

1.        Při zahájení hry (na začátku obou poločasů a po obdržené brance) a to rozehráním ze středového bodu. Toto uvedení míče do hry má některé zvláštnosti - je to jediný způsob rozehrání, kdy hráči soupeře nemusí stát ve vzdálenosti 5 metrů, ale pouze 3 metry! Další zvláštností je, že je to jedno ze dvou zahájení hry, u kterého neplatí čtyřvteřinový limit pro rozehrání (druhým případem je pokutový kop). Míč musí vždy směřovat kupředu.

2.        Volným kopem - ten může být přímý (z něho může být přímo dosaženo branky) nebo nepřímý (z něho branky přímo být dosaženo nemůže - po rozehrání musí míč někdo tečovat). Tento kop musí být rozehrán do čtyř vteřin od momentu, kdy dá rozhodčí pokyn k jeho zahrání (tento pokyn nemusí být vždy dán píšťalkou, ale může být i ústní!!, např. "hraj!").

3.        Pokutovým kopem - to je vlastně zvláštní případ volného přímého kopu za přestupek, kterého se dopustil hráč uvnitř vlastního pokutového území. Z něho může být přímo dosaženo branky (ale může být i rozehrán, vždy však musí míč směřovat kupředu). Jak už jsme si řekli, je to jeden ze dvou způsobů uvedení míče do hry, u kterého neplatí limit čtyř vteřin pro rozehrání. PK musí být zahrán - pokud by hráč s jeho zahráním zbytečně dlouho otálel, může ho rozhodčí napomenout za zdržování nebo nesportovní chování, ale nesmí mu vzít právo kop zahrát.

4.        Druhým pokutovým kopem - druh volného přímého kopu za akumulovaný faul.

5.        Rozehráním neboli autovým kopem - je to navázání hry pokud míč přešel postranní čáru. Z tohoto rozehrání nemůže být přímo dosaženo branky a platí u něj čtyřvteřinový limit. A právě u tohoto momentu bych se chtěl zastavit. Dosti často můžeme být svědky toho, že hráč, který rozehrání provádí, nepoloží míč na čáru, ale těsně nad zemí ho drží v ruce a rozhlíží se, kdy mu naběhne spoluhráč, aby teprve potom míč položil a rozehrál. A tady je na rozhodčím, aby tomu zamezil. Má k tomu dvě možnosti. Buď hráče napomene, protože se jedná o jasné nesportovní chování anebo mu začne čtyři vteřiny počítat od chvíle, kdy míč mohl zcela zjevně položit na zem a neučinil tak. Potom má možnost mu míč odebrat mnohem dříve, než čtyři vteřiny po té, co hráč míč položil na zem. Zde ovšem rozhodčím doporučuji v prvním případě na to jen slovně upozornit! Naopak ovšem může dojít k situaci, že si hráč míč položí na zem, míč je zjevně klidu, ale než ho hráč stačí rozehrát, míč se vinou nerovného terénu (a může k tomu dojít i na nerovných parketách v hale!) nebo větru dá samovolně do pohybu. V tu chvíli je nutné upozornit hráče, aby míč vrátil do pozice, kdy je v klidu přesně na čáře a čtyřvteřinový limit začít počítat znovu!

6.        Rohovým kopem - z toho může být přímo dosaženo branky. Platí zde limit čtyř vteřin pro rozehrání. Pokud není dodržen, mužstvo míč ztrácí a ze stejného místa - tedy z rohu hřiště - rozehrává soupeř nepřímý volný kop. Pokud je ovšem rohový kop chybně zahrán (míč nestál přesně na spojnici brankové a postranní čáry, byl v pohybu nebo hráč přešlápl do hřiště) mužstvo míč neztrácí, jako je to u autového kopu, nýbrž rozehrává znovu! Na to pozor, to se občas zapomíná!

7.        Výhozem od branky - po té, co míč přešel vinou útočícího mužstva brankovou čáru (mimo prostor branky) provádí toto rozehrání brankář rukou. Zde platí limit čtyř vteřin od chvíle, kdy má brankář míč v moci uvnitř svého pokutového území. Zatímco ve všech předchozích případech byl míč ve hře ve chvíli, kdy se pohnul, v tomto případě je míč ve hře až ve chvíli, kdy opustí pokutové území. Branky z něj přímo dosaženo být nemůže, ani pokud se míč do soupeřovy branky dostal odrazem o hrací plochu na vlastní polovině hřiště. Pozor! Neplést tyto poslední dvě situace s momentem, kdy brankář chytí míč ze hry! V tom případě míč nemusí opustit pokutové území, aby jím bylo možno hrát a z této situace brankář může dosáhnout branky, pokud si míč položí na zem a překopne ze země celé hřiště anebo vykopne z ruky tzv. halfvolejem, tedy při výkopu míč nejprve udeří o zem a pak teprve je zasažen nohou.

Dvě důležitá pravidla, která platí pro všechny uvedené způsoby zahájení hry:

1.        Hráč, který provádí rozehrání, se nikdy nesmí podruhé po rozehrání dotknout míče dříve. než se ho dotkl jiný hráč (spoluhráč nebo protihráč). Trestem je nepřímý volný kop proti jeho mužstvu.

2.        Ze žádného ze sedmi zmíněných uvedení míče do hry nemůže být dosaženo vlastní branky! Pokud byl míč řádně uveden do hry a ve vlastní brance skončil, provádí soupeř rohový kop. Pokud si při výhozu od branky brankář míč vhodí sám do vlastní branky, rozehrává se znovu, protože míč neopustil pokutové území.

SKLUZ
(k pravidlu č. 12)

Nejprve si vysvětlíme, co to skluz je a hlavně, co skluz není! Skluzem se rozumí takový zákrok, při němž hráč klouže po hrací podložce s úmyslem využít tohoto mechanismu pohybu ve svůj prospěch při získávání míče nebo v souboji se soupeřem. Při tomto klouzání se dotýká země ještě jinou částí těla než chodidly. Velmi důležité je to, že ke klouzání musí dojít před tím než dojde k souboji nebo zasažení míče. Pokud hráč míč odehraje a teprve potom sklouzne nebo upadne, o skluz se v tomto případě nejedná. Rovněž není skluzem zákrok, při němž hráč odebírá nebo zahrává míč v pozici, při níž je okolnostmi přinucen třeba pokleknout nebo dosednout na podlahu. Pokud se do této pozice nedostane úmyslným sklouznutím, nejedná se v žádném případě o skluz!

Zcela zvláštní kapitolou v pravidle o skluzu je hra brankáře. Tady je nutno při posuzování postupovat velmi citlivě. Problém je totiž v tom, že brankář se prakticky při každém svém zákroku, při kterém je nucen jít na zem, dostává do klouzavého pohybu směrem k míči. Zároveň je nutno si uvědomit, že není možné brankáře nutit, aby do soubojů na zemi chodil doslova po hlavě. Funguje zde určitý obranný reflex organismu a proto se občas stane, že brankář padá na zem do souboje bokem, ale přesto se nohy samovolně dostanou v určité fázi před tělo. A tady je opravdu nutné velmi citlivě rozlišit jestli se jedná o běžný brankářský zákrok a nebo jestli šel brankář nohama přímo dopředu před sebe a s jasným úmyslem získat míč skluzem. Tedy - pískat faul jedině v případě, že se jedná o zjevný úmysl a brankář jde nohama přímo před sebe! Pokud šel brankář do souboje více méně bokem a tedy normálním brankářským zákrokem, při kterém se klouzal po podlaze a třeba se při tom i stalo, že se v určité fázi pohybu jeho nohy dostaly před tělo, v žádném případě to neposuzovat jako nedovolenou hru, tedy skluz.

A jak tedy skluz trestat?
Pokud není skluz nasazen přímo do souboje proti soupeři, netrestá se, Nezáleží ani tak na vzdálenosti od soupeře, jako na tom, je-li zákrok veden proti soupeři, nebo naopak souběžně s jeho pohybem na volně se pohybující míč. Musí být zřejmé, že hráč nemůže svým zákrokem nikoho ohrozit. Záleží ovšem na posouzení rozhodčího.
Pokud ovšem jde hráč skluzem do přímého souboje se soupeřem, kterému - byť čistě - odebere míč, jedná se o přestupek a rozhodčí ho potrestá volným přímým kopem (nebo penaltou) a žlutou kartou.
Pokud dojde k tomu, že hráč skluzem fauluje, tedy při odebírání míče soupeře zasáhne, je opět nařízen volný přímý kop (penalta) a hráč je vyloučen.

HRA BRANKÁŘE
(k pravidlu č. 3, 4, 17)

Brankář je ve fotbale postavou výjimečnou. Jako jediný z hráčů má právo zahrát míč rukou a to pouze uvnitř vlastního pokutového území. Tady pozor! Čáry jsou součástí území, takže i kdyby brankář ležel třeba celým tělem mimo pokutové území a míč, který by držel v ruce se jen okrajem dotýkal čáry jeho pokutového území, rozhodčí nepíská, protože nedošlo k přestupku a vše je v duchu pravidel! To souvisí ještě s jedním důležitým bodem pravidel není podstatná poloha těla brankáře nebo jeho nohou, ale jen a jen poloha míče. Tato brankářova výhoda je ovšem kompenzována řadou omezení. V první řadě je to, že brankář nikdy a na žádném místě hřiště nesmí držet míč déle než 4 (čtyři) vteřiny. Tedy ani tehdy, když vyjde do pole a hraje míč nohama jako normální hráč!

Pozor - tyto čtyři vteřiny začíná rozhodčí počítat až od chvíle, kdy má brankář míč pod kontrolou a je v pozici, že ho může rozehrát. Příklad - brankář jde do souboje na zem a po úspěšném zákroku zůstane ležet pod nohama hráčů a míč pevně svírá rukama. Rozhodčí pochopitelně nezačne počítat čtyři vteřiny už v této chvíli, ale počká, až se ležící brankář z klubka hráčů vymotá a postaví se na nohy. Pak je teprve v pozici, která mu umožňuje míčem hrát a začínají se počítat čtyři vteřiny. Naopak ovšem brankář musí vstávat natolik rychle, aby nezavdal rozhodčímu důvod potrestat ho za zdržování hry - tedy nesmí se zbytečně dlouho s míčem na zemi válet a se vstáváním otálet, aniž by byl zraněn!

Pro hru brankáře v poli jedna příkladová situace - brankář postupuje s míčem u nohy a nikdo ze soupeřů se nemá k tomu, aby ho napadal, zato všechny spoluhráče má obsazené. Brankář si tedy míč předkopne asi tak na dva metry před sebe, ale míč má pořád tak blízko, že by u něj byl dříve, než kdokoli z protihráčů. Potom míč zase doběhne a znovu si ho předkopne. V takovém případě rozhodčí počítá vteřiny a pokud toto brankář provádí po dobu dalších čtyř vteřin, rozhodčí vteřiny zapíská. Má se totiž za to, že brankář má de facto míč stále v moci, i když ne přímo u nohy!

Dalším důležitým momentem je střídání brankářů. Toto může být provedeno pouze v přerušené hře a musí být oznámeno rozhodčímu! Totéž platí i o střídání brankáře hráčem v poli. Tady jedna asi spíš teoretická vysvětlivka - pokud by došlo k vystřídání brankářem za hráče v nepřerušené hře bez oznámení rozhodčímu, rozhodčí, i když si toho všimne, hru nepřeruší. Pokud se pak stane, že hráč, který původně hrál v poli, ale nyní je v brankářském dresu, chytí ve vlastním pokutovém území míč do ruky, ve hře se pokračuje - je v této chvíli považován za brankáře a rozhodčí tedy nepíská penaltu (míč už naopak nesmí do ruky chytit původní brankář, nyní v hráčském dresu). V nejbližším přerušení hry pak oba hráče napomene žlutou kartou za nesportovní chování.

Posuzování skluzů ve hře brankáře je popsáno v kapitole "skluz".

Ještě zbývá jedno specifické téma a to je vyhození nebo vykopnutí míče přes půlící čáru. Pokud tedy brankář má míč v ruce, má dvě možnosti. Buď jej vyhodí nebo vykopne do pole anebo i ho položí na zem a hraje jím jako hráč. Pozor - jedná se o situaci, kdy míč zachytí ve hře! Pokud tedy vyhazuje míč rukou, nebo jej vykopne přímo z ruky (volejem), nesmí míč přeletět půlící čáru aniž by se dotkl země nebo se jej dotkl některý z hráčů, a to ještě před půlící čárou. Jiná situace ovšem nastane, když brankář vykopne tzv. halfvolejem - tedy míč z ruky pustí na zem a po odrazu od země ho nakopne do pole. To už je prakticky stejné, když si míč položí na zem a kope ho do pole ze země. V těchto případech může míč kopnout přes půlící čáru a dokonce tímto způsobem může i dosáhnout branky. A naopak, pokud míč položí na zem, nemusí míč opustit pokutové území a může jím hned zahrát brankářův spoluhráč. Toto vše bylo v situaci, kdy brankář zachytil míč ve hře.

Pokud ovšem rozehrává ze zámezí (míč vinou soupeře překročil jeho brankovou čáru a brankář provádí výhoz) je situace úplně jiná. Míč musí opustit pokutové území, aby byl ve hře, brankář jej musí pouze vyhodit rukou (nesmí vykopnout) a nesmí míčem hrát znovu dříve, než se jej dotkne jiný hráč.

A pozor - přímo z výhozu nesmí brankář dosáhnout branky, ani když se míč dotkl země na jeho vlastní polovině a pak se bez doteku jiného hráče dostal do soupeřovy branky! V tom případě provádí soupeř výhoz, jako by míč skončil mimo branku.

Situace, které zde nejsou popsány se potom posuzují jako ve "velkém" fotbale - např. když brankář položí míč na zem a znovu by jej sebral do ruky (nepřímý kop za opakované uchopení míče - ale na rozdíl od velkého fotbalu z hranice pokutového území) a podobně.

MALÁ DOMŮ
Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje jakoukoli částí těla. Tento přestupek bude potrestán volným nepřímým kopem z hranice pokutového území.